Wat doet een mentor?

De kantonrechter benoemt de mentor als (wettelijke) vertegenwoordiger van de cliënt. Dat is geregeld in de Wet Mentorschap. U vindt meer informatie over deze wet op de site van WetboekOnline.

Na zijn benoeming regelt de mentor de volgende zaken (kort samengevat):

  • Hij/zij vertegenwoordigt de cliënt waar het gaat om behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding.
  • Hij/zij overlegt met de cliënt over wat deze zelf nog wil en kan en brengt dat naar voren in het contact met derden.
  • Hij/zij neemt, waar nodig, beslissingen over de zorg en adviseert over persoonlijke zaken. Uitgangspunt daarbij is altijd de wens en behoefte van de cliënt.
  • Hij/zij heeft gemiddeld eenmaal per maand contact met de cliënt. Zo wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd.
  • Hij/zij voert namens de cliënt overleg met zorgverleners en behandelaars/hulpverleners, bijvoorbeeld over het zorgleefplan/behandelplan.
  • Hij/zij bewaakt het nakomen van gemaakte afspraken.

Lees de uitgebreide beschrijving van taken en bevoegdheden hier.