Intakeprocedure

Na aanmelding, telefonisch of per mail, vindt er een kennismakingsgesprek plaats met u en of uw vertegenwoordiger/begeleider. In overleg bepalen we de locatie van de afspraak. Als er al duidelijkheid is dat u zich onder beschermingsbewind/mentorschap of curatele wil laten stellen sturen we per mail of per post een formulier voor voorbereiding intake van Aurora Zorg, met het verzoek om zoveel mogelijk papieren al aan te leveren. Verder worden de aanmeldingsformulieren voor mentorschap/bewindvoering en of curatele en een akkoordverklaring toegezonden per mail.

In de intake en of het kennismakingsgesprek kijken we of we samen de overeenkomst willen aangaan. Er kan ook besloten worden eerst alles te inventariseren en dan een beslissing hierin te nemen. We nemen samen de voorwaarden voor samenwerking door voor bewindvoering mentorschap en of curatele. De voorwaarden worden ter ondertekening aangeboden en deze worden doorgenomen met u.

We reiken u klachtenreglement/gedragscode/taken en bevoegdheden mentor/gedragscode mentor uit. Verder wordt het plan van aanpak ingevuld van de beschermingsmaatregel waar de aanvraag voor wordt gedaan. We vermelden dat er voor de kosten van bewindvoering, mentorschap of curatele bijzondere bijstand kan worden aangevraagd. U wordt erop gewezen dat de gemeente hierin een beslissing neemt en dat het niet altijd wordt gehonoreerd.

Als blijkt dat beide partijen voor elkaar kiezen dan worden de formulieren tot aanvraag van beschermingsbewind/mentorschap of curatele ingevuld. Aurora Zorg maakt een afweging of ons kantoor het juiste is om u te helpen en of de beschermingsmaatregel noodzakelijk is. Indien dit niet het geval is brengen wij u op de hoogte van andere kantoren als zij toch hiermee verder willen.

Als de formulieren nog niet ingevuld zijn, worden ze samen met u ingevuld evenals de akkoordverklaring. Er wordt gevraagd naar familieleden en of die akkoord gaan met de aanvraag van de beschermingsmaatregel. U laat de familieleden de formulieren invullen als zij niet bij het gesprek aanwezig zijn en stuurt ze per mail of post naar Aurora Zorg. Aurora Zorg stuurt of mailt de papieren voor de aanvraag van de maatregel naar de rechtbank met een plan van aanpak. Na indienen van de aanvraag bij de rechtbank wachten we op de uitnodiging van de rechtbank voor het beoordelen van de aanvraag. Na het afgeven van de beschikking van de rechtbank gaat het beschermingsbewind, mentorschap of curatele in.

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt en betrokkenheid zijn de speerpunten van Aurora Zorg.

Meer informatie over de intakeprocedure en de werkwijze kunt u hier lezen.