Curatele

Wat is curatele?
Als een persoon niet handelingsbekwaam is of zijn of haar handelingsbekwaamheid verliest en dus niet (meer) zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten, wordt een curator benoemd om de persoon, curandus genaamd, te vertegenwoordigen. Met een ondercuratelestelling worden persoon en vermogen beschermd.

Curatele betreft zowel de financiële als de niet-financiële belangen van de meerderjarige. De curator is daardoor zowel een soort bewindvoerder, al heeft hij meer bevoegdheden dan een bewindvoerder, als een soort mentor. Een deel van de wettelijke regeling van curatele is ook bij mentorschap van toepassing. Curatele is een maatregel die meer bescherming biedt dan bewindvoering en mentorschap.

De curator behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van financiën en bezittingen én op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling, en begeleiding. Een curator kan een familielid of naaste zijn, maar ook een professional.  Het inschakelen van een professionele curator kan spanningen in de familie voorkomen.

Hoe kan ik helpen?
Iemand die zelf niet (meer) kan beslissen is handelingsonbekwaam. Hij wordt onder curatele gesteld. We noemen iemand die onder curatele is gesteld curandus.

Ik neem samen met of voor de curandus beslissingen, zowel op financieel als niet-financieel gebied. Mijn positie lijkt in dat geval dan ook veel op die van ouders of voogd. Ik ben de wettelijk vertegenwoordiger van de curandus, treed voor hem op en behartig de financiële en andere belangen van de curandus.

Ga naar ‘Wat doet een curator?
Ga naar ‘Aanvragen van curatele‘.