Aanvragen curatele

Omdat u (nog) niet in staat bent gebleken om uw eigen beslissingen naar behoren te nemen, wordt besloten dat voor/namens u curatele wordt aangevraagd. Wij beschrijven in grote lijnen wat er moet gebeuren als curatele wordt aangevraagd.

Plan van aanpak

De curator stelt van te voren een plan van aanpak op. Zij doet dit zo mogelijk in overleg met u. In het plan staan minimaal de volgende onderwerpen beschreven:

  • het doel van uw curatele;
  • de gemaakte afspraken om het doel van uw curatele te bereiken;
  • wat u van uw curator mag verwachten;
  • wat uw curator van u mag verwachten;
  • of u 1x per 2 maanden contact met uw curator wenst en zo ja, op welke wijze;
  • wie uw contactpersoon is;
  • wanneer u uw contactpersoon kunt bereiken;
  • wie de vervanger is bij afwezigheid;
  • wie u in noodgevallen kunt bereiken, buiten werkdagen om;
  • of u maandelijks een financieel overzicht wilt ontvangen van de mutaties op uw rekening.

Als het plan van aanpak klaar is, dan krijgt u van de curator een mondelinge uitleg over wat er in het plan staat beschreven.
De curator stuurt het plan van aanpak op naar de rechter, samen met de benodigde rechtbankformulieren. De rechter beslist of er curatele wordt ingesteld en wie de curator wordt. De curatele wordt gepubliceerd in een openbaar register: Het Centraal Curatele en Bewind Register (CCBR). Als de beschikking van de rechter aan u is verzonden, kan uw curator van start gaan. Jaarlijks bekijkt de curator samen met de hulpverleners of curatele nog noodzakelijk is. Uiteindelijk neemt de rechter hierin de beslissing.

Tip curatele
Houd u er rekening mee dat u vanaf het moment dat de rechter een beslissing heeft genomen, u voor elke beslissing van te voren toestemming moet vragen aan uw curator.

Formulieren om ondercuratelestelling aan te vragen kunt u hier vinden. U vindt daar ook de akkoordverklaring die u kunt invullen en te ondertekenen.

Bron: Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Staatscourant, 29 januari 2014), kwaliteitsverordening BPBI, kwaliteitseisen NBPM